ஆன்மிக கட்டுரைகள்

நான்மறை

வேதம், சுருதி, மறை இவை சமயவாதிகளால் அடிக்கடி கூறப்பெறும் சொற்கள். வேதம் - வித் – அறிவு, சுருதி – காதால் கேட்கப் பெறுவது, மறை – மறைக்கப்பட வேண்டியன ( மறைந்து நிற்கும் பரம்பொருளை வெளிப்படுத்துவது என கதையளப்பவர்களும் உண்டு ) என இவை பொருள் பெறும். சிக்கல் இதில் இல்லை. மறை நான்கு என்பதிலும், அவை இருக்கு, யசூர், சாமம், அதர்வணம் என்பதிலும் தான் சிக்கல். முடிவு கூறுவது கட்டுரையின் நோக்கமன்று. முயற்சிப்பதே முதல் நோக்கம்.

வேதம் செய்தவர் யார்?

நூல்போன சங்கிலி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தம் காலத்தும், தமக்கு முன்னரும் வாழ்ந்த அடியார்களையும் அவர்களில் சிலரது அருட்செயல்களையும் கூறித் திருத்தொண்டத் தொகையை அருளினார். பின்னர் வந்த நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அடியார் வரலாற்றைச் சற்று விளக்கித் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பாடினார். இவை இரண்டும் சேக்கிழார் பெரிய புராணம் பாட அடிப்படைகளாயின. எனவே இவை மூன்றும் தொகை வகை விரி நூல்களாயின.

ஆலயங்களில் பலிபீடம் எதற்காக?

திருக்கோயில் அமைப்பில் முன் கோபுரம், பிரகாரங்கள், கொடிமரம், வாகனம், விமானம் முதலியன முக்கியமானவை. இவை அனைத்தும் தத்துவ அடிப்படையில் அமைந்தவை ஆகும். மனிதன் இயல்பை அறிவுறுத்துவதே ஆலய அமைப்பாகும்.

கோ + இல் = கோயில் - தலைமையான இல்லம் என்பது பொருள். ஆ + லயம் = ஆலயம். ஆன்மா - உயிர்; லயிக்கும் – இறைவனோடு ஒன்றுபடும் இடம் என்பது பொருள். மனிதர் யார்? என்பதனை விளக்குவதே ஆலய வழிபாட்டு நிலையாகும். மனிதன் உடம்பாக மாட்டான். குணமாக மாட்டான். அறிவு ஆகமாட்டான். இவற்றிற்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவன். அந்த நிலையே ஆன்மா ஆகும்.

Pages