ஆன்மிக கட்டுரைகள்

இது அவன் திருவுரு

இறை, உயிர், தளை என்று சைவசித்தாந்தம் கூறும் முப்பொருள்களுள் இறை ஏனையவற்றைக் காட்டிலும் பேராற்றல் வாய்ந்தது. தன்னுரிமை உடையது. உண்மை இயல்பு, பொது இயல்பு என்னும் இரண்டு இயல்புகளை உடையது. இறை தன்னையே நோக்கி நிற்கும் நிலையில் உண்மை இயல்புடையதாகும். உலகை நோக்கி நிற்கும் நிலையில் பொது இயல்பு உடையதாகும். உண்மை இயல்பில் சிவம் என்று கூறப்பெறும். பொது இயல்பில் தலைவன் (பதி) என்று கூறப்பெறும்.

உண்மை இயல்பு

இருவினை

தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் பக்திப்பனுவல்கள் ஆகியவற்றில் வினைபற்றிய செய்திகள் மிக்குள்ளன. தொல்காப்பியர் இலக்கணம் கூறுகின்ற முறையில் ஆங்காங்கே வினைபற்றிக் கூறியுள்ளார். வினைக்கு அடிப்படை எட்டுக் காரணங்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். திருவள்ளுவர் “இருள்சேர் இருவினை” எனக் கடவுள் வாழ்த்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மணிவாசகப் பெருமான் திருவாசகத்தில் “இருவினை அறுத்து” (பா.எ.574), “இருவினை ஈடழித்து” (பா.எ. 559), என்று குறிப்பிட்டவர், “இருவினை மாமரம்” (பா.எ.90), என்றும் உருவகம் செய்துள்ளார்.

ஆதிரை நாளும் அம்பலக் கூத்தனும்

நட்சத்திரங்கள் 27 என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அவற்றுள் சிறப்புடையன இரண்டு. ஒன்று திருவாதிரை. மற்றது திருவோணம். திரு என்பது அடைமொழி. ஆதிரை, ஓணம் என்பதே அவற்றின் பெயர். திரு - அழகு, செல்வம், இலக்குமி, தெய்வீகம், மங்கல மொழி, மேன்மை எனப் பல பொருள் உடையதெனினும் கண்டாரால் விரும்பப்படும் தன்மை என்னும் சிறப்புப் பொருளும் உடையது. திருஞானசம்பந்தரின் திருவவதாரத்தை விளக்க வந்த சேக்கிழார்,

     “அருக்கன் முதற் கோளனைத்தும் அழகிய உச்சங்களிலே
      பெருக்க வலியுடன் நிற்கப் பேணிய நல்லோரை எழத்
      திருக்கிளரும் ஆதிரை நாள் திசை விளங்க”

Pages