ஆன்மிக கட்டுரைகள்

கோவிலுக்கு ஒரு தலமரம் ஏன் வந்தது?

உலக உயிரினங்களில் மிகப் பழங்காலத்தில் தோன்றியவை மரங்களாகும். வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே மரங்கள் இருந்துள்ளன. மக்களுக்குப் பலவிதங்களில் பயன்பட்டுள்ளன. மரங்களில் தெய்வங்கள் உள்ளன என்று கருதி வழிபாடு செய்துள்ளனர்.

சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் மரவழிபாடு இடம் பெற்றுள்ளது. சிந்துவெளி முத்திரைகளில் அரசமரங்கள் அதிகம் இடம் பெற்றுள்ளன. தாய்த் தெய்வ வழிபாடு தொன்மையானதைப் போலவே மரவழிபாடும் தொன்மையானது ஆகும்.

கோவில் கோபுரமும் விமானமும் ஒன்றா?

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலந்தொட்டு மக்கள் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டு வழிபாடு செய்து வந்துள்ளனர். தமிழில் மிகத் தொன்மையான தொல்காப்பியத்தில் கோயில், கடவுள் வாழ்த்து, வழிபடு தெய்வம் முதலியன சுட்டப்படுகின்றன. சங்க காலத்தில் முருகப் பெருமான், சிவபெருமான், துர்க்கை (கொற்றவை), திருமால் முதலியோர்க்குக் கோவில்கள் இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

இவளோ கொங்கச் செல்வி

வரந்தரு வண்மை வலக்கரம் நீலோற் பலத்துடனே
உரந்தரு வாமம் உடைதொடும் அத்தம் உடையளே!
பரந்தரும் முட்டப் பயந்தரு நாகநாதர் துணையே!
நிரந்தரம் நாளும் நினைநினை நீள்நினை வாக்குவாயே

- முத்துவாளியன்னை அந்தாதி
 

கொங்குமலிகின்ற கொங்குவளநாடு என்று பேரூர்புராணம் கொங்குநாட்டைப் புகழ்ந்து கூறுகிறது. சங்ககாலத்திற்கு முன்பிருந்தே உரோமானியர்கள் கொங்கு நாட்டுடன் வாணிகத் தொடர்பு கொண்டுருந்தனர். அகழ்வாய்வுகளில் உரோமானியக் காசுகள் பல கொங்குநாட்டில் கிடைத்துள்ளன.

Pages