ஆன்மிக கட்டுரைகள்

தொல் கார்த்திகை வழிபாடு

அண்ணாமலை அண்ணலை, “ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதி” என்றார் மாணிக்கவாசகர். இறைவனைச் சோதியாய்ச் சுடராய்ச் சூழ்ஒளி விளக்காய்க் கண்டது நம் சைவ சமயம். இருள் அறியாமையின் குறியீடாகவும், ஒளி அறிவின் குறியீடாகவும் நம் சமயத்தில் வைக்கப் பெற்றுள்ளது.

“எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சன்றோர்க்குப்
 பொய்யா விளக்கே விளக்கு    (திருக்குறள் 299)

தீப ஆராதனைகளின் விளக்கங்கள்

விளக்கு வழிபாடு தமிழகத்தில் மிகப்பழங்காலந்தொட்டு நடைபெற்று வருகின்றது. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே விளக்கு வழிபாடு நடைபெற்றிருக்கின்றது. பெருங்கற்சின்னம், முதுமக்கள் தாழி முதலிய அகழ்வாய்வுப் பொருள்களில் பலவகையான விளக்குகள் கிடைத்துள்ளன. எனவே, அக்காலத்தில் விளக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வழிபாட்டுக் குரியனவாக இருந்துள்ளன.

கால காலன்

மக்கள் வாழ்க்கையில் பிறப்பும் இறப்பும் மாறிமாறி வருவன. பிறப்புண்டேல் இறப்புண்டு என்பது நியதி. பிறத்தல் பெற்றெடுக்கும் தாய்க்கே துன்பம். இறத்தல் இறப்போர்க்கே துன்பம். ‘சாதலின் இன்னாதது இல்லை’ என்பர் திருவள்ளுவர். ‘சாதலும் புதுவது அன்றே’ என்பர் புறநானூற்றுப் புலவர்.

Pages